Home > Artykuy > O kotach
O kotach

Zachowanie kota

 

Cz?sto mo?na zas?ysze?, ?e koty s? fa?szywe. Tymczasem mowa ich cia?a jest bardzo bogata. Ten artyku? pokrtce przybli?y czego mo?emy spodziewa? si? po kocie w danym momencie.

Mowa kota - wsp?granie mowy cia?a i d?wi?kw

Trudno nam zrozumie?, dlaczego kot, ktry przed chwil? by? przymilnym puszystym zwierz?tkiem, w jednej chwili zamienia si? we w?ciek?ego drapie?nika. Jeste?my zaskoczeni i bezradni. Czyny kota s? jego mow?. Cia?em wyra?a to, co my wyra?amy s?owami. Mowie cia?a towarzysz? czasami odpowiednie do nastroju d?wi?ki.

Zadowolenie

Gdy kot siedzi przyjazny, odpr??ony, uszy ma skierowane do przodu i lekko na zewn?trz, w?sy stercz? na boki i s? prawie nieruchome. Oczy patrz? spokojnie, a czasami s? zmru?one. Podchodzi do nas miaucz?c, pozdrawia wysoko uniesionym ogonem i podniesion? g?ow?. Je?eli si?dziemy w swoim ulubionym fotelu, kot wskoczy natychmiast na kolana, kr?ci si? i drepce tak d?ugo, a? nasze nogi i brzuch przyjm? po?o?enie wygodne dla niego i zaczyna mrucze?. Mruczenie jest objawem poczucia bezpiecze?stwa i b?ogostanu, a terapeutyczne oddzia?ywanie tego d?wi?ku zna ka?dy posiadacz kota.

Napi?cie

Po oczach kota nie mo?na pozna? tego stanu. S? jak zawsze du?e i nie wyra?aj? ?adnego uczucia. Za to uszy s? postawione i skierowane ku przodowi. W?sy te? s? skierowane do przodu i szeroko roz?o?one. Chocia? kot zachowuje si? jeszcze ca?kiem spokojnie, w ca?ej postaci mo?na wyczu? napi?cie, a widocznym tego objawem jest miarowo poruszaj?cy si? koniec ogona.

Obrona

Sygnalizowanie zamiaru obrony jest subtelne i mo?na je nieprawid?owo zrozumie?, a pomy?ka taka mo?e nam bole?nie da? o sobie zna?. Kot spokojnie siedzi na grzejniku, ?apy grzecznie u?o?one obok siebie, ogon zawini?ty. Milutki, my?limy sobie, i chcemy go poca?owa? w nos. Nie zwrcili?my jednak uwagi, ?e uszy opuszczone s? na bok, ?renice rozszerzone i w?sy skierowane do ty?u, co sygnalizuje co najmniej rezerw?. Je?li cz?owiek nie odbiera tych sygna?w, kot przechodzi do obrony i albo ugryzie, albo podrapie.

Strach

Strach szybko przechodzi w obron?. Musimy mie? tego ?wiadomo??, gdy chcemy, na przyk?ad schwyta? kota, ktry si? do nas przyb??ka?. Wystraszony kot je?y sier??, wygina grzbiet w pa??k, nerwowo porusza ogonem z jednej strony na drug?, uszy stula na boki i ma rozszerzone ?renice. Czasami wydaje g?o?ny pisk. Lepiej nie wyci?ga? do kota r?ki, je?li nie chcemy krwawych zadrapa?. Wystarczy przemawia? uspokajaj?co.

 

Nastrj kota wida? w jego oczach. Kiedy jest przestraszony lub podekscytowany, ma du?e, okr?g?e ?renice. Je?li masz na tyle odwagi, aby spojrze? w oczy kota, kiedy jest z?y, zauwa?ysz, ?e jego ?renice staj? si? wwczas w?skie. Sposb, w jaki kot jest traktowany w pocz?tkowych latach ?ycia, ma wp?yw na jego osobowo?? w wieku doros?ym. Kot, ktry le??c ods?ania swj brzuch, jest osobnikiem ufnym. Jednak cz?sto po dotkni?ciu przez cz?owieka kot wylizuje si? dok?adnie, aby pozby? si? obcego zapachu. Koty lubi? by? g?askane, gdy? kojarzy im si? to z matk?. Koci?ta s? ci?gle lizane przez matk? w pierwszych dniach ?ycia i ludzki dotyk wywo?uje u nich takie same odczucia. Machanie ogonem nie oznacza u kota z?o?ci, a stanowi jedynie oznak? zaniepokojenia lub zainteresowania. Dwa r?ne impulsy, na przyk?ad ch?? czmychni?cia na zewn?trz, ale tak?e obawa przed zmokni?ciem na deszczu, spowoduj?, ?e kot b?dzie sta? w miejscu i macha? ogonem.

Z przymru?eniem oka

Oto kilka zasad, ktre stosuj? chyba wszystkie koty:

  1. Nie pozwalaj, by ktokolwiek zamyka? przed tob? jakiekolwiek drzwi w domu. Aby spowodowa? uchylenie zamkni?tych drzwi, drap i miaucz g?o?no. Gdy tylko kto? zareaguje i otworzy je, odejd?. Drzwi wej?ciowe i prowadz?ce do ogrodu drzwi z ty?u domu to idealne miejsca, aby przystan?? na chwil? i zastanowi? si? nad w?asnym ?yciem. Staj? si? szczeglnie atrakcyjne w bardzo zimne dni, gdy pada deszcz lub ?nieg.
  2. Je?li masz ochot? zwymiotowa?, biegnij do najbli?szego krzes?a. Je?li akurat nie masz go w pobli?u, skorzystaj z w?ochatego lub orientalnego dywanu.
  3. Komputery daj? ci szans? zaistnie? w ?wiecie opiekuna. Wskakiwanie na klawiatur?, walka z kursorem na monitorze i le?enie na kolanach cz?owieka w pozycji, ktra ca?kowicie uniemo?liwia mu pisanie, to doskona?e sposoby przyci?gni?cia jego uwagi.
  4. Pracuj nad popraw? koordynacji ruchowej swoich opiekunw, gdy tylko to mo?liwe; szczeglnie na schodach, po ciemku lub gdy nios? ci??kie przedmioty, np. mnstwo zakupw.
  5. Maj?c do wyboru osob?, z ktr? mo?esz sp?dza? czas, zawsze wybieraj t? najbardziej zaj?t? i proponuj swoj? pomoc.
  6. Je?li kto? czyta, u?? si? pomi?dzy nim a ksi??k?, na linii oczu. Je?li opiekunowie czytaj? gazet?, wskocz na ni?. Wywo?asz fajny ha?as, poza tym zaskoczysz ludzi, oni uwielbiaj? takie niespodzianki.
  7. Od czasu do czasu zabaw si? w chowanego, ukrywaj?c si? w miejscu, gdzie nikt nie b?dzie ci? mg? znale??. Pozosta? tam przez 3-4 godziny. Kiedy twj opiekun zacznie panikowa?, wyjd?. Wtedy skupisz na sobie ca?? jego uwag? i na pewno wpadnie ci jeszcze jaki? smako?yk.